2002-2003 Riding Season


1
  thm_P2090048.jpg  
 
Jumping
2
  thm_P1240001.jpg  
 
Arctic Cat waving
3
  thm_P1240002.jpg  
 
Trail shots
4
  thm_P1240004.jpg  
 
Steve ready to ride
5
  thm_P1240005.jpg  
 
 
6
  thm_P1240006.jpg  
 
 
7
  thm_P1240007.jpg  
 
Scenic shots
8
  thm_P1240008.jpg  
 
On the trail
9
  thm_P1240009.jpg  
 
A couple more
10
  thm_P1240010.jpg  
 
 
11
  thm_P1240011.jpg  
 
Cougar Bob
12
  thm_P1250001.jpg  
 
Rentals in the LH
13
  thm_P1250002.jpg  
 
Greg
14
  thm_P1250003.jpg  
 
 
15
  thm_P1250004.jpg  
 
 
16
  thm_P2070001.jpg  
 
 
17
  thm_P2080003.jpg  
 
Harry still trying
18
  thm_P2080004.jpg  
 
Harry
19
  thm_P2080005.jpg  
 
 
20
  thm_P2080006.jpg  
 
 
21
  thm_P2080007.jpg  
 
 
22
  thm_P2080008.jpg  
 
 
23
  thm_P2080009.jpg  
 
 
24
  thm_P2080010.jpg  
 
 
25
  thm_P2080011.jpg  
 
Sandy
26
  thm_P2080012.jpg  
 
 
27
  thm_P2080014.jpg  
 
 
28
  thm_P2080016.jpg  
 
 
29
  thm_P2080017.jpg  
 
 
30
  thm_P2080022.jpg  
 
 
31
  thm_P2080026.jpg  
 
Harry and Sherri
32
  thm_P2080027.jpg  
 
Karoke
33
  thm_P2090033.jpg  
 
night
34
  thm_P2090038.jpg  
 
at the local
35
  thm_P2090039.jpg  
 
Pub
36
  thm_P2090040.jpg  
 
Costello
37
  thm_P2090041.jpg  
 
Cool snow pic
38
  thm_P2090042.jpg  
 
 
39
  thm_P2090043.jpg  
 
Deer on the trail
40
  thm_P2090044.jpg  
 
 
41
  thm_P2090045.jpg  
 
 
42
  thm_P2090046.jpg  
 
 
43
  thm_P2090047.jpg